Statut Fundacji

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „GLORIA FORTIBUS” („Fundacja”) ustanowiona została przez Roberta Gibałę („Fundator”), aktem notarialnym Nr Rep. A 7079/2013 sporządzonym przez notariusza Katarzyna Gruszczyńska w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Karmelicka 68, w dniu 05 czerwca 2013 .
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu („Statut”).

§ 2

Ministrem właściwym dla celów fundacji jest Minister Obrony Narodowej.

§ 3

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowego wykonywania jej celów.

§ 5

1. Celem prawidłowego wykonywania swoich celów i zadań Fundacja może tworzyć oddziały i filie, a także przystępować do innych fundacji.
2. Z powodów wskazanych w ust. 1 Fundacja może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których działalność jest zgodna z celami Fundacji, a także wspierać ich działalność w szczególności finansowo i merytorycznie.

§ 6

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, a także inne nagrody i przyznawać je z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów Fundacji oraz Fundacji.
2. Fundacja może ustanowić swoją pieczęć i posługiwać się nią w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
3. W razie ustanowienia pieczęci Fundacji jej wzór stanowić będzie załącznik do niniejszego Statutu.

§ 7

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

 

RODZIAŁ 2
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są:
1) prowadzenie Muzeum Spraw Wojskowych w Krakowie („Muzeum”);
2) objęcie opieką środowiska kombatantów oraz organizowanie dla nich i ich rodzin w niedostatku tak w kraju jak i zagranicą pomocy materialnej;
3) krzewienie i podtrzymywanie tradycji kawaleryjskiej;
4) prowadzenie działalności naukowo – badawczej w przedmiocie polskiej wojskowości, w tym na temat żołnierzy-Polaków służących w czasach zaborów, popieranie działalności naukowej i publicystycznej w tym zakresie;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej przez upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy w przedmiocie oręża polskiego oraz oręża żołnierzy-Polaków służących w czasie zaborów;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej przez upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy w na temat żołnierzy-Polaków służących pod zaborami oraz żołnierzy polskich;
7) poszukiwanie i roztaczanie opieki nad miejscami pochówku żołnierzy;
8) roztaczanie opieki nad miejscami pamięci, pomnikami, tablicami pamiątkowymi oraz miejscami kaźni żołnierzy;
9) roztaczanie opieki nad zabytkowym orężem polskim i orężem żołnierzy-Polaków pod zaborami oraz jego rekonstruowanie;
10) krzewienie pamięci oraz sprawowanie opieki nad pamiątkami po żołnierzach-Polakach służących w czasach zaborów;
11) krzewienie pamięci o polskich żołnierzach walczących w konfliktach zbrojnych na całym świecie;
12) integracja środowisk pasjonatów sztuki obronnej;
13) wychowywanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i w poszanowaniu tradycji narodowych.

§ 9

Swoje cele Fundacja osiąga przez podejmowanie działań polegających w szczególności na:
1) organizowaniu i finansowaniu działalności Muzeum;
2) gromadzeniu zabytków i materiałów dokumentalnych z zakresu swojej działalności;
3) inwentaryzowaniu, katalogowaniu i naukowym opracowywaniu zgromadzonych w Muzeum zbiorów;
4) przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji zgromadzonych zbiorów, materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania, bezpieczeństwo i dostępność dla celów naukowych, w tym także prowadzenie wymiany eksponatów;
5) organizowaniu i finansowaniu pomocy socjalnej dla kombatantów i ich rodzin pozostających w niedostatku;
6) organizowaniu i finansowaniu pomocy medycznej dla kombatantów i ich rodzin pozostających w niedostatku;
7) prowadzeniu domów długofalowej opieki socjalnej i medycznej dla kombatantów i ich rodzin pozostających w niedostatku;
8) organizowaniu i finansowaniu wskazanej w pkt. 4 i 5 pomocy dla żołnierzy w służbie czynnej i ich rodzin pozostających w niedostatku;
9) organizowaniu i finansowaniu zbiórek pieniędzy i innych środków pomocy dla kombatantów i ich rodzin, żołnierzy w służbie czynnej i ich rodzin pozostających w niedostatku;
10) organizowaniu spotkań integracyjnych dla środowisk żołnierskich i kombatanckich;
11) organizowaniu szkoleń w zakresie jazdy konnej oraz technik kawaleryjskich;
12) organizowaniu i finansowaniu badań na temat historii wojskowości polskiej;
13) organizowaniu i finansowaniu działalności wydawniczej związanej z wojskowości polskiej;
14) organizowaniu i finansowaniu spotkań literackich, seminariów, odczytów, sesji naukowych, szkoleń poświęconych historii wojska polskiego oraz współczesnym zagadnieniom związanym z wojskowością;
15) organizowaniu i finansowaniu uroczystości rocznicowych i państwowych związanych z tradycją militarną;
16) budowie nowych i dbałość o istniejące już symbole pamięci o żołnierzach polskich.

§ 10

1. Działalność statutowa Fundacji jest co do zasady prowadzona nieodpłatnie i nie jest prowadzona w formie działalności gospodarczej.
2. Fundacja celem osiągania wyznaczonych sobie celów może prowadzić działalność gospodarczą, z której zysk służyć będzie wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej.

 

ROZDZIAŁ 3
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych), w całości przekazany przez Fundatora.
2. Kwota 1.000,0 zł ( jeden tysiąc złotych ) z majątku początkowego przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 12

Za zaciągnięte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 13

Źródłami finansowania działalności Fundacji są oprócz majątku założycielskiego:
1) dochody z majątku ruchomego, jak i nieruchomego Fundacji;
2) spadki i darowizny oraz zapisy poczynione na rzecz Fundacji;
3) dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
5) dotacje, subwencje, granty.

§ 14

1. Dochody pochodzące ze źródeł wskazanych w § 13 mogą być użyte tylko na działalność Fundacji.
2. W sprawach dotyczących darowizn oraz dziedziczenia właściwe oświadczenia przewidziane w przepisach prawa składa w imieniu Fundacji Fundator, w sytuacji określonej w § 16 ust. 6 Statutu – Prezes Zarządu Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do spadku podmiot właściwy określony w ust. 2 może składać oświadczenie o przyjęciu spadku tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

 

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA FUNDACJI

§ 15

1. Organem Fundacji jest jej Zarząd („Zarząd”).
2. Fundacja celem realizacji swoich celów może powołać również Radę Fundacji („Rada”).
3. Powołanie Rady nie wymaga zmiany Statutu.

§ 16

1. Zarząd to organ wykonawczy, kierujący działalnością Fundacji i reprezentujący ją na zewnątrz.
2. Zarząd jest jednoosobowy lub wieloosobowy.
3. Do Zarządu z mocy prawa wchodzi Fundator, który staje się Prezesem Zarządu.
4. Zwiększenie liczby członków Zarządu do trzech osób nie wymaga zmiany Statutu.
5. W razie zwiększenia liczby członków Zarządu przewidzianej w ust. 4, dwóch członków Zarządu niebędących Fundatorami powołuje i odwołuje Rada. Jeżeli Rada nie została powołana, pozostałych członków Zarządu powołuje Fundator.
6. W razie zwiększenia liczby członków Zarządu do trzech osób, członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu.

§ 17

1. Do zadań Zarządu należy przede wszystkim:
1) prowadzenie spraw Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) ustalanie planów działania Fundacji;
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;
8) opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji;
10) zawieranie w imieniu Fundacji umów cywilnoprawnych,
11) uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu ustalającego w szczególności harmonogram spotkań Zarządu;
2. Jeżeli w Fundacji nie ma Rady zadania jej powierzone niniejszym Statutem w odpowiedni sposób wykonuje Zarząd.

§ 18

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Fundator, a w sytuacji określonej w § 16 ust. 6 – wyłącznie Prezes Zarządu.
2. W razie utworzenia Zarządu kolegialnego jego członkowie w sprawach wewnętrznych odpowiadają za swą działalność przed Fundacją.
3. Zarząd kolegialny podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia posiedzenia, w przypadku gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie.
5. Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej pisemnej zgody Fundatora:
1) sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie lub obciążenie lub oddanie jakimkolwiek osobom w używanie jakiegokolwiek majątku Fundacji,
2) wszelkie nabycie majątku o wartości przekraczającej 10.000 złotych,

§ 19

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
2. Rada jest organem kolegialnym, składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Fundatora.
3. Kadencja Rady kończy się wraz z odwołaniem jej członków przez Fundatora.
4. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu, ani osoba zatrudniona przez Fundację.
5. Członkowstwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji jej członka, jego śmierci, lub odwołania przez Fundatora.
6. Członkowie Rady na pierwszym spotkaniu uchwalają harmonogram prac Rady oraz wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady.

§ 20

1. Do zadań Rady należą w szczególności:
1) kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji;
2) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu;
3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
4) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o likwidacji Fundacji, połączeniu Fundacji z inną instytucją tego typu o zgodnych z Fundacją celach działania.
2. W celu kontrolowania prawidłowości działalności Fundacji i Zarządu Rada może żądać od podmiotów właściwych sprawozdań z działalności, w tym zwłaszcza dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

§ 21

1. Rada działa w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada sporządza coroczne sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiane raz do roku członkom Rady oraz Zarządu.

§ 22

Członkowie Rady i Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

ROZDZIAŁ PIĄTY
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 23

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą zgodnie z przepisami właściwymi.

§ 24

1. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację może mieć jedynie na celu pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych potrzebnych dla realizacji celów statutowych Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wskazaną w PKD w sekcjach:
1) R- 91.01: działalność bibliotek i archiwów; 91.02: działalność muzeów, 91.03.Z.: działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 93. 2: działalność rekreacyjna i rozrywkowa,
2) P- 85.51.Z: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
3) F: dział 41- budownictwo; dział 43: roboty budowlane specjalistyczne;
4) I: dział 56- działalność usługowa związana z wyżywieniem; 55- zakwaterowanie;
5) G: 47.11. Z: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 47.19.Z.: pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
6) J: dział 58- wydawanie książek; dział 59: działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.
7) M: 74.20.Z.: działalność fotograficzna; 73.1.: reklama;
8) N: Dział 77- najem dzierżawa, 82.30.Z: organizacja targów, wystaw i kongresów.

§ 25

Działalność gospodarcza w celu uzyskania środków na działalność Fundacji może być prowadzona przez nią bezpośrednio, jak też przez inne jednostki organizacyjne na mocy porozumienia zawartego z Fundacją.

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ O CELACH ZBIEŻNYCH Z FUNDACJĄ

§ 26

1. Połączenie Fundacji z innymi jednostkami o zbieżnych z nią celach jest możliwe celem zwiększenia efektywności i skuteczności jej działania.
2. Połączenie z inną jednostką organizacyjną nie może prowadzić do zmiany celów Fundacji.

ROZDZIAŁ SIÓDMY
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia przez nią celów, dla których została ustanowiona. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
2. Fundacja ulega likwidacji również w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada, a w razie braku jej ustanowienia Zarząd.
4. Do obowiązków Likwidatora należy:
1) zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
3) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
4) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,
5) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.
5. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

§ 28

W razie zlikwidowania Fundacji przynależne jej środki finansowe oraz pozostały po jej likwidacji majątek mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Zarządu na rzecz innych działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

ROZDZIAŁ ÓSMY
ZMIANA STATUTU I PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Zmiana Statutu może być dokonana przez Zarząd w formie aneksu dołączonego do Statutu.

§ 30

Statut wchodzi życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd właściwy.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

 

krs_gloria_fortibus